Вашата фирма има сключен договор за наем на офис, който използвате за целите на обичайната си дейност. Налага се ремонт на офиса във връзка с текущото му поддържане и обичайно ползване, за който са направени разходи за ваша сметка.

Да видим какво е данъчното третиране на ремонтa на наетия актив съобразно ЗДДС и ЗКПО?

Нека първо видим какво е определението на понятието „ремонт“, което е дефинирано в т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, а именно: „ремонт“ е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на…