Дружество придобива лек автомобил по силата на сключен договор за финансов лизинг. Автомобилът ще се използва от управителя на дружеството, назначен по договор за управление и контрол, както за управленската дейност на дружеството, така и за лични нужди.

Възникват следните въпроси:

  1. При положение, че е взето решение да се прилага метода 50:50, задължително ли е воденето на пътна книжка, в която да се описват изминатите километри с автомобила за лични и служебни цели?
  2. Данъчно признати ли са разходите за амортизация на автомобила, разходите за лихви по договора за лизинг, разходите, свързани с експлоатацията на автомобила, разходите за застраховки и винетки?

 Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, с данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани…