Фирма разполага с лиценз за извършване на дейности със строителни отпадъци. Регистрирана е по ЗДДС. Фирмата извършва събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци. В договора, който фирмата сключва със своите клиенти, е предвидена обща цена за цялата услуга, която включва всичко изброено по – горе. Понякога фирмата сключва договори само за транспортиране на предварително събран от свои клиенти строителен отпадък.

В редовете по – долу ще разгледаме каква е спецификата на описания казус от гледна точка на данъчното му третиране съгласно ЗДДС …

Данъчното третиране на доставките на строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и услугите, свързани с тяхното добиване, обработка и преработка е регламентирано в Глава деветнадесета „а“…