Дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, предприема рекламна кампания, която се изразява в безплатно предоставяне на клиентите на 1 брой от закупен продукт при закупуването на определен брой от същия продукт.

Въпросът, който възниква е:

  1. Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставката на безплатното допълнително количество от продукта?

В разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС е записано, че обект на облагане с данък върху добавената стойност е:

  1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
  2. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
  3. всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
  4. всяко възмездно…