Българско дружество, с регистрация по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, осъществява онлайн търговия. Извършваните продажби са към физически лица, установени на територията на България. Стоките се закупуват от Китай и се транспортират оттам директно до крайния клиент, установен в България. Българското дружество действа от свое име и за своя сметка.

Въпросите са:

  1. Крайният клиент – физическо лице или българското дружество следва да заплати ДДС при вноса на стоките от Китай?
  2. Следва ли доставката да бъде третирана като дистанционна продажба на стоки внасяни от трети страни и територии? Приложим ли е специалния режим при внос IOSS?

На основание чл. 14, ал. 3 от ЗДДС дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

  1. стоките се изпращат или транспортират от…