Физическо лице, което няма регистрация като едноличен търговец, нито пък регистрация като юридическо лице, през определен период от 2018 г. е извършвало продажби на лични вещи, както и други ръчно изработени артикули, чрез куриерски фирми. Плащането е получавано с наложен платеж. Физическото лице е извършвало дейността, без да има регистрация за нея като самоосигуряващо се лице. Получава покана от НАП за деклариране на реализираните доходи и съответно плащане на данък и осигуровки. Размерът на реализираните суми от продажбите, за периода от 29.05.2018 г. до 19.10.2018 г., е в размер 36239.84 лв.

Въпросите, които си задава лицето и на които ще отговорим в следващите редове са:

  1. Облагаем ли е реализираният доход и следва ли да бъде деклариран? Кое приложение следва да бъде попълнено в годишната данъчна декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ?
  2. Целият доход ли подлежи на облагане?
  3. Дължи ли лицето осигуровки?

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на…