Дружество, в качеството си на регистрирано лице по реда на ЗДДС, във връзка с осъществяваната от него търговска дейност, издава фактури, по които начислява ДДС. По част от издаваните фактури няма постъпило плащане от клиентите на дружеството.

Въпросите са:

  1. Има ли механизъм за възстановяване на начисления и внесен ДДС по фактурите, които не са заплатени от клиентите на дружеството?
  2. Възможно ли е фактурата към клиента да бъде издадена, след постъпване на плащането по нея?

По смисъла на чл. 25 от ЗДДС, данъчно събитие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16. Данъчното събитие възниква на датата, на…