Местно физическо лице, установено на територията на България, сключва договор за извършване на счетоводна услуга за македонско дружество – данъчно задължено лице. Македонското дружество няма място на стопанска дейност на територията на България. Българското физическо лице е на свободна практика и е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като лице, упражняващо свободна професия.

Възникват следните въпроси:

  1. Преди сключване на договора с македонското дружество, физическото лице следва ли задължително да се регистрира по реда на ЗДДС?
  2. При изготвяне на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ кое приложение следва да бъде попълнено?

 Възниква ли задължение за задължителна регистрация по реда на ЗДДС?

Физическото лице, което осъществява услуги е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3,  ал. 1 от ЗДДС. Относно определянето на задължението за регистрация по ЗДДС е важно правилно да се определи мястото на изпълнение на доставката на услуга. Мястото на изпълнение на доставките на услуги се определя в…