Чуждестранно физическо лице, установено в Русия, възнамерява да продаде собствени недвижими имоти – 2 броя апартаменти, придобити през 2006 г. Имотите се намират в България.

  1. Следва ли чуждестранното физическо лице да плаща данък от продажбата на имотите, находящи се в България съгласно ЗДДФЛ, при положение че са придобити през 2006 г.?
  2. Следва ли чуждестранното физическо лице да плаща данък от продажбата на имотите в Русия?

Съгласно чл. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България. По смисъла на чл. 8, ал. 10 от…