През м. октомври 2021 г. е сключен договор за доставка на определено количество стоки между две български дружества, регистрирани по реда на ЗДДС. Дружеството, получател по доставката, е заплатило аванс, който е документиран чрез издаването на данъчна фактура, по която е ползван данъчен кредит. Фактурата е включена в дневника за продажби на доставчика. Поради невъзможност на доставчика да изпълни договора и да извърши доставката на стоките, предмет на договора, през м. декември 2022 г. е сключено допълнително споразумение за прекратяване на договора. Към момента на прекратяване на договора доставчикът е дерегистрирано лице по ЗДДС.

Въпросът е:

  1. Какви действия следва да бъдат предприети и как следва да се документира платения аванс при разваляне на доставката по реда на ЗДДС от страна на доставчика и получателя по доставчика?

При доставчика:

На основание чл. 115 от ЗДДС, при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура,…