Във връзка с извършено вътреобщностно придобиване от Германия е извършен транспорт на стоките от Германия до България. Транспортната услуга, която е за сметка на българската фирма, е извършена и съответно фактурирана от фирма със седалище в Сърбия.

Как следва да се документира получената транспортна услуга от сръбската фирма съгласно Закона за данък върху добавената стойност?

В разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от ЗДДС е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. По силата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата…