Пенсионер, който няма регистрация в регистър БУЛСТАТ, решава да предоставя за ползване на хотелски начала част от недвижим имот на туристи през летния сезон. Лицето, което живее във въпросния имот, възнамерява да го категоризира като „къща за гости“.

Въпросите са:

  1. Възниква ли задължение и какъв е реда за осигуряване на лицето при упражняване на този вид дейност – отдаване на част от имота, в който живее, на хотелски принцип през летния сезон?
  2. Как следва да се обложи дохода, получен от лицето от този вид дейност?

За недвижим имот, използван с цел упражняване на хотелиерска дейност, приложение ще намерят нормите на Закона за туризма /ЗТ/.

На основание чл. 111, ал. 1 от ЗТ, хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по този закон туристически обекти. Туристически обекти са изброените в чл. 3, ал. 2 от ЗТ места за настаняване.

В разпоредбата на чл. 3, ал. 2, б. „б“ от ЗТ „къщите за гости“ са определени като…