Съдружник – самоосигуряващо се лице полага личен труд в дружеството, за който получава месечно възнаграждение. Полагането на личен труд от съдружника не е оформено с договор съгласно Кодекса на труда, както и с договор за управление и контрол.

Възниква въпроса:

  1. За лицето възниква ли задължение за регистрация по чл. 96 от ЗДДС, ако размера на получените доходи от личен труд за период от дванадесет месеца превиши 50 000 лева?

По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

 Как…