Физическо лице, което притежава диплома за завършено образование със специалност „фризьорство“, решава да практикува своята професия. Подава документи в Агенцията по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия. След успешна регистрация, получава единен идентификационен код /код по БУЛСТАТ/, който съвпада с неговото ЕГН. Логично, лицето си задава следните въпроси:

  1. По какъв начин ще се облага дейността, която ще осъществява?
  2. Следва ли да си закупи касов апарат и да регистрира и отчита извършените продажби с издаване на фискални касови бележки?

По какъв начин ще се облага дейността, която осъществява?

Според чл. 14, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, физическите лица, включително и едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и…