Гражданин на Холандия регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност в България. Основна дейност на дружеството е търговия на стоки. Стоките предмет на търговията се продават на територията на Холандия, т.е. търговската дейност се осъществява изцяло на територията на Холандия. Холандският гражданин, едноличен собственик на капитала на българското дружество, управлява и полага труд в качеството на самоосигуряващо се лице.

Възникват следните въпроси:

  1. В коя държава членка на ЕС се дължат задължителни осигурителни вноски /България или Холандия/? Следва ли да бъде издаден формуляр А1 за удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност?
  2. За лицето възниква ли задължение да уведоми за ситуацията съответната компетентна институция на държавата – членка с цел да бъде определено законодателството в сферата на социалната сигурност, което следва да се приложи спрямо него?

За лицата,…