Българско дружество е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната. Дружеството не е регистрирано по реда на ЗДДС. Дружеството възнамерява да извършва онлайн продажби на уреди за домашна употреба чрез използване на платформата на Амазон. Стоките ще се изпращат от територията на страната до територията на Германия, Франция, Италия и Испания. Клиенти на дружеството ще са данъчно незадължени физически лица. Стоките няма да се доставят в складове на Амазон, а ще се доставят, чрез куриер или български пощи, директно на клиента.

Въпросът е:

  1. Следва ли дружеството да има задължителна регистрация по общия ред на ЗДДС, за да извършва вътреобщностни дистанционни продажби?
  2. Възможно ли е дружеството да се регистрира за прилагане на специалния режим в Съюза, без да има регистрация по реда на ЗДДС и съответно без предварително издаден идентификационен номер за целите на ДДС?

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ., бр. 104 от 08.12.2020 г. (ЗИД на ЗДДС), в ЗДДС са направени изменения и допълнения, които са в сила от 01.07.2021 г., като са въведени разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение…