Основна дейност на дружество е предоставянето на хотелски услуги, облагаеми с данъчна ставка в размер на 9%. При ненастаняване на гости по направена резервация, хотелът начислява към съответния туроператор такса, която компенсира хотела за неявяването на госта и неизползването на услугата.

Въпросът е:

  1. Следва ли да се начислява ДДС върху сумата, която хотелът начислява за неявяване на туриста? Ако следва, то каква е приложимата данъчна ставка – 9% или 20%?

Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба  наличието на доставка на стока или услуга е необходимо условие, за да се приложи механизмът на данък върху добавената стойност.

Услуга по смисъла на чл. 8 от ЗДДС е всичко, което има…