Фирмата ви е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната и извън нея – във и извън ЕС. Регистрирана е за целите на ЗДДС. Във връзка с осъществяваната от вас дейност, с цел рекламиране и популяризиране, увеличаване на обема на поръчките и разширяване на пазара на предлаганите от вас стоки, предоставяте безвъзмездно на вашите клиенти мостри на продуктите, които продавате, с идея те да ги тестват и да се убедят в техните характеристики и качества. Предоставянето на мострите се удостоверява и документира с протокол.

Във връзка с описаната обстановка, възникват следните въпроси:

  1. Следва ли предоставяните мостри да бъдат облагани с ДДС? Възниква ли за вас задължение за издаване на фактура за  мострите?
  2. Следва ли да се коригира ползваният данъчен кредит при покупката на артикулите, които ще се предоставят като мостри?
  3. Следва ли мострите да се отразят в ИНТРАСТАТ декларацията?

Следва ли предоставяните мостри да бъдат облагани с ДДС? Възниква ли за вас задължение за издаване на фактура за мострите?

Съгласно разпоредбата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС, обект…