Фирма, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, чиято дейност е търговия с дрехи, се налага да продаде част от стоката на цена по – ниска от доставната им стойност. Възникват въпросите:

  1. Следва ли да се направи корекция на ползвания данъчен кредит при покупката на дрехите и да се доначисли ДДС за продадените на загуба стоки, т.е. дължи ли се ДДС за разликата между доставната и продажната цена?

В чл. 26 от ЗДДС е регламентиран общият ред за определянето на данъчната основа на доставките на територията на страната. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на…