Като имаме предвид проблемът с междуфирмената задлъжнялост, би било полезно да разгледаме темата относно обезценката и данъчното третиране при отписване на несъбираеми вземания. Лошото е, че най – вероятно ще има суми, които поради една или друга причина едва ли ще си възстановите дори и да заведете дело. А относно завеждането на съдебни дела, моят личен съвет е добре да проучите фирмата – длъжник,  нейното финансово състояние, тъй като в повечето случаи дори и да заведете дело, резултатът ще бъде допълнително разходи за съдебни такси, адвокати, вещи лица и т.н., без да се стигне до желания от вас резултат, т.е. към вземането от вашия длъжник ще натрупате още суми, които дори и да спечелите делото никога няма да си възстановите.

Неприятната новина е, че не стига, че няма да ви платят за свършената от вашата фирма услуга или доставена стока, а на всичко отгоре ще платите и данъци ….. Добрата новина е, че фирмата може да отпише вземанията с изтекъл давностен срок, като осчетоводеният разход от отписването ще бъде признат за данъчни цели, при условие, че са налице неопровержими доказателства, че вземането е несъбираемо, т.е. след определен период от време и при определени условия с несъбраната сума от вашия длъжник ще си намалите финансовия резултат. Би следвало да бъдат анализирани причините за отписването на всяко едно вземане, което би могло да се случи при инвентаризация на вземанията.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗА НЕЙНОТО…