Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.

В предната статия разгледахме данъчното третиране на ремонта на наетия офис. Сега ще обърнем внимание, когато за целите на дейността си, извършите подобрение на офиса за ваша сметка.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДДС

Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна…