Местно физическо лице извършва консултантски услуги в страната и чужбина. В това си качество то е, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС. За извършваните услуги лицето получава възнаграждение и допълнителни суми за покриване на командировъчни разходи /пътни разходи, храна и настаняване/.

Въпросите са: 

  1. Следва ли при определяне на данъчната основа по ЗДДС, да се включват получените суми за покриване на командировъчни разходи?
  2. Следва ли тези командировъчни разходи да се третират като доход, който подлежи на деклариране и облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ и къде следва да бъдат посочени в декларацията?

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

По…