Има ли право работодателят да откаже ползването на платен годишен отпуск на работник или служител без посочване на конкретни причини за отказа?

Начинът на ползване на платения годишен отпуск е уреден с нормата на чл. 172 от Кодекса на труда /КТ/. На основание на цитираната разпоредба платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. Съгласно чл. 173 от КТ платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

В чл. 173, ал. 5 от КТ е регламентирано, че работникът или служителят използва платения си годишен…