Собственик сте на фирма, чийто предмет на дейност е реализация на рекламни услуги. Досега сте се справяли сами, но осъществяваната от вас дейност, за щастие, придобива такива размери, че възниква необходимост от наемане на персонал и съответно офис. Защо обаче да наемате офис, след като наскоро сте закупили недвижим имот, който като разположение се оказва идеален за целите на реализираните от вас услуги. Имотът е закупен от регистрирано за целите на ЗДДС лице, т.е. при продажбата е начислен ДДС. Вие, тъй като сте придобили имота в качеството си на физическо лице, съответно не сте ползвали данъчен кредит по тази доставка.

Единият вариант е да ползвате за целите на вашата дейност придобития от вас имот като го отдадете под наем в качеството ви на физическо лице на вашата фирма – юридическо лице. Друга възможност, която стои пред вас, е да апортирате този имот в капитала на вашата фирма.

В следващите редове ще отговорим на въпросите:

1. Що е то апорт?

2. Има ли право на данъчен кредит вашето дружество за апортирания от вас имот?

3. Дължи ли се данък за придобития недвижим имот съгласно Закона за местните данъци и такси?

ЩО Е ТО АПОРТ?

В повечето случаи предмет на вноска в капитала на дружеството са пари,…