През м. октомври фирма сключва договор за извършване на консултантски услуги, за период от 10.10. до 30.11.2020 г. Физическото лице, с което е сключен договора, работи по трудово правоотношение при друг работодател. Размерът на договореното възнаграждение е 1200 лева и ще бъде изплатено след приключване на възложената работа, най – късно до 25.12.2020 г. Лицето декларира осигурителен доход по основното си правоотношение в размер на 2600 лева.

  1. Върху какъв осигурителен доход следва да се начислят осигурителните вноски, предвид обстоятелството, че трудът по договора ще бъде положен за повече от един месец, а изплащането ще бъде извършено в бъдещ период?
  2. Как следва да се подадат Декларация 1 и Декларация 6?

По смисъла на &1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, извънтрудови правоотношения са правоотношенията извън трудовите, упражняването на занаят и свободна професия, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не…