Едноличен търговец, чиято основна дейност е извършване на консултантски услуги в сферата на търговията, има сключени договори с клиенти, които се намират извън пределите на града, в който е седалището на фирмата. Във връзка с изпълнение на договорните отношения със своите клиенти, за едноличния търговец възниква необходимостта от командироване до съответните населени места. Пътуването се извършва с личен автомобил на собственика на ЕТ.

Възникват въпросите:

  1. Собственикът на ЕТ има ли право на командировъчни дневни по Наредбата за командировките в страната? Какъв е техния размер?
  2. Признават ли се за данъчни цели разходите за командировка /дневни и пътни пари/ на собственика на ЕТ съгласно изискванията на ЗКПО и ЗДДФЛ?
  3. Как следва да се документират направените разходи за гориво?

Извършването на командировки в страната е правно регламентирано в Наредбата за командировките в страната. Там…