Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни или за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст лице, което започне работа по втори трудов договор или полага труд без трудово правоотношение?

Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. През този период се изплаща парично обезщетение за бременност и раждане.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете…