Служител, работещ на трудов договор в търговско дружество, се разболява от тежка болест. За лечението му са нужни значителни по размер финансови средства, непосилни за семейството му. Работодателят решава да поеме лечението на служителя и да заплати всичко необходимо, свързано с него. Стойността на предоставената помощ е до размера на стойността на консумативите и оказаната лекарска помощ, използвани в хода на лечението, съгласно представените фактури и медицинска епикриза.

Въпросът е:

  1. Как следва да бъдат отчетени и документирани, направените разходи във връзка с лечението на служителя, така че да не бъдат облагани с данъци както при фирмата, така и при лицето от персонала, в чиято полза са направените разходи?

Предвид обстоятелството, че лицето упражнява трудова дейност по сключено съгласно разпоредбите на Кодекса на труда /КТ/ трудово правоотнощение, то ЗКПО и ЗДДФЛ предвиждат възможност, при която стойността на направените разходи…