Дружество е формирало следните резултати по справки – декларации по ЗДДС:

  • За данъчен период 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. е подадена справка – декларация по ЗДДС с декларирано ДДС за възстановяване в размер на 2250.35 лева;
  • За данъчен период 01.01.2021 г. – 31.01.2021 г. е подадена справка – декларация по ЗДДС с декларирано ДДС за възстановяване в размер на 650.24 лева;
  • За данъчен период 01.02.2021 г. – 28.02.2021 г. е подадена справка – декларация по ЗДДС с декларирано ДДС за внасяне в размер на 2750.55 лева, като дружеството извършва приспадане на тази сума. След извършеното приспадане, остава ДДС за възстановяване в размер на 150.04 лева. Дружеството смята, че през м. 02.2021 г. приключва двумесечната процедура по приспадане/възстановяване и попълва ДДС за възстановяване в размер на 150.04 лева в кл. 80 на справката – декларация по ДДС за м. 02.2021 г.

На дружеството е извършена проверка и съответно е издаден АПВ, в който се посочва, че не отговаря на условията на чл. 92 от ЗДДС за възстановяване на ДДС в размер 150.04 лева за периода м. 12.2020 г. – м. 02.2021 г.

Поставеният въпрос е:

  1. Дружеството има ли право в м. 02.2021 г. да иска възстановяване на сумата от 150.04 лева чрез посочването й в кл. 80 на справката – декларация?
  2. Кога приключва процедурата по възстановяване/приспадане на тази сума?

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от ЗДДС, данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 от закона се прихваща, приспада или възстановява, както следва:

  1. при наличие на други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от НАП, възникнали до края на календарния месец на подаване на справка – декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения в справка – декларацията данък за възстановяване, а за остатъка, ако има такъв, се прилага редът по т. 2;
  2. когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по – малък от посочения в справка – декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка –…