Много често в практиката фирмите, осъществяващи търговия, използват т.нар. продажба на консигнация, т.е. стоките се предоставят за продажба в съответния търговски обект, като уговорката е, че собствеността върху стоката не се прехвърля при нейното предаване на консигнатора и плащането от страна на консигнатора към консигнанта ще се извърши след реализацията на определено количество на пазара. В повечето случаи, обаче, собствениците на фирми, практикуващи продажба на стоки на консигнация, изобщо не са наясно как се третират извършените по този начин продажби на стоки, а също така и с начина на отчитане и документиране на тези доставки.

Какво всъщност представлява договорът за консигнация?!

С договора за консигнация консигнантът/доверителят предоставя на консигнатора/довереника стоки, които последният трябва да продаде…