Отношенията между дружество с ограничена отговорност и управителя са уредени с договор за възлагане на управлението. Месечното възнаграждение по сключения безсрочен договор за управление и контрол е в размер на 5000 лева месечно.

Въпросът е:

  1. Съществува ли законова пречка управителят да получава възнаграждението, уговорено в договора за управление и контрол, в брой?

Съгласно чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой /ЗОПБ/, плащанията на територията на страната се извършват само с превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

  • на стойност равна на или надвишаваща 10 000 лева;
  • на стойност под 10 000 лв., но могат да се…