С разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ законодателят е задължил платците на доходи, които са предприятия и самоосигуряващи се лица да удържат, декларират и внасят данък при изплащане на доходи на физически лица, за което изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Също така съгласно чл. 73, ал. 6 работодателите са задължени да изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г., се предоставят само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП. Справките се предоставят в срок до 28 февруари на следващата година.

Съгласно чл. 82 от ЗДДФЛ за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е до 500 лв. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

Изключително важно е справките по чл. 73 от ЗДДФЛ да са коректно изготвени, тъй като те са основен източник, от който Националната агенция за приходите /НАП/ черпи информация за изплатените през годината доходи, включително и от трудови правоотношения. Информацията в тези справки се използва за предварително…