Основен предмет на дейност на българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, е търговия с хранителни добавки както с български, така и с фирми от Европейския съюз. Дружеството е интрастат оператор, регистриран за поток пристигания. Дружеството редовно извършва ВОП на стоки от производителя. Много често чуждестранните доставчици организират промоции. При закупуване на определено количество от определени хранителни добавки, клиентът получава допълнително количество от определен продукт като подарък с цел реклама. Българското дружество получава подаръците, придружени от фактура, издадена на негово име, но с нулеви стойности, тъй като не се дължи разплащане за тези стоки, които не са предназначени за продажба, а се предоставят на клиенти, които са изпълнили условията.

Въпросите са:

  1. По какъв начин следва да се отрази получената фактура за получените стоки, която има количества, размер, килограми, но няма стойност?
  2. Как да се отрази вътреобщностно движение на стоки в месечната декларация за поток пристигания по интрастат, при условие, че стоките са с нулева стойност?

Условията и редът за прилагане на режима на вътреобщностно придобиване /ВОП/ са регламентирани с разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС.

ВОП е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която…