Имате фирма, която се занимава с търговия на ВиК части. С цел представяне и популяризиране на стоките, организирате семинар, на който сте поканили да участват потенциални клиенти на фирмата. Наeли сте фирма, която да организира мероприятието. За провеждането му са направени разходи за наем на зала, където се провежда семинара, и необходима техника в залата, кафе паузи, нощувки на участващите в семинара, обяди и вечери. Издадена е данъчна фактура от фирмата – организатор с текст: „Организиран семинар, с цел презентиране на ВиК части“. Въпросите, на които ще отговорим са:

  1. Как следва да се третират направените разходи, във връзка с провеждане на семинара, с цел популяризиране на предлаганите от вас продукти от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, а именно като представителни разходи и да бъдат обложени с 10% данък върху разходите или като разходи за реклама?
  2. Имате ли право да приспаднете данъчен кредит по издадената от организатора фактура за провеждане на семинара?

Да започнем с това, че съгласно чл. 204, т. 1 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите представителни разходи, свързани с дейността.