Въз основа на сключен договор за паричен заем, едно дружество предоставя финансови средства на друго българско дружество. Двете дружества са свързани лица по смисъла на ЗКПО. По силата на договора, заемът се погасява на равни месечни вноски.

Въпросите, на които ще отговорим са:

  1. Задължително ли е дружествата – свързани лица да предвидят лихва в договора за заем и свободно ли се определя нейния размер? Как се третират лихвите по заеми между свързани лица съгласно ЗКПО?
  2. Как следва да бъдат документирани лихвите по тези заеми? Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

В конкретния случай, страни по договора за заем са дружества, които са търговци…