Законът за юридическите лица с нестопанска цел разделя юридическите лица на организации за осъществяване на дейност в обществена и частна полза. Сдружение, регистрирано като ЮЛНЦ, извършващо общественополезна дейност, във връзка с постигане на поставените цели получава дарения. Също така получава членски внос от своите членове по реда, регламентиран в устава на сдружението.

Ще отговорим на следните въпроси:

  1. Сдружението дължи ли данък за получаваните дарения?
  2. Какво е данъчното третиране на приходите от членски внос, получавани от сдружението?

Договорът за дарение намира своята правна регламентация в чл. 225 – чл. 227 от ЗЗД. Това е договор по силата, на който дарителят отстъпва …