Фирмата ви предстои да спонсорира спортно мероприятие, организирано от спортен клуб, регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В спортната зала, където ще се проведе мероприятието, ще бъдат поставени рекламни пана с логото на вашата фирма. Възниква ви въпросът сумата, предоставена по договора за спонсорство, данъчно признат разход ли ще бъде за вас?

При спонсорството се налагат отношения между двете страни, които могат да се определят като бизнес отношения, тъй като стремежът на всяка от страните е да извлече конкретна полза. Между двете страни, а именно спонсор и спонсориран, се установява споразумение, което предполага предоставяне от страна на спонсора на финансова или друг вид помощ на спонсорирания в замяна на определени ползи, които представляват интерес за спонсора. Тези бизнес отношения между спонсор и спонсориран се легитимират чрез т. нар договор за спонсорство. Най – общо, в практиката се е наложило следната дефиниция на понятието договор за спонсорство: това е договор, по силата на който за спонсор и спонсориран възникват съответни права и задължения, а именно:

  1. Спонсорът се задължава да предостави икономическа помощ на спонсорираното лице в замяна, на което получава право да бъде рекламиран.
  2. Спонсорираното лице получава уговорената помощ от спонсора, срещу което се задължава да рекламира спонсора чрез популяризиране на неговото име, предлаганите от него продукти, осъществяваната от него дейност и т.н.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА…