Физическо лице, български гражданин, полага труд по трудово правоотношение и едновременно с това работи по договор за управление и контрол в друго търговско дружество. По сключения трудово договор лицето получава възнаграждение, чиито размер значително превишава максималния месечен осигурителен доход.

Въпросът е:

  1. В какъв ред и от кой осигурител следва да бъдат внасяни осигурителните вноски за физическото лице?

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 т. 7 от КСО задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

  • работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране
  • управителите…