Българско дружеството е осъществило доставка на стоки за клиент от трета страна. Стоките, предмет на износа, са закупени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната и за тях българското дружество е ползвало правото си на данъчен кредит. Клиентът от третата страна е направил рекламация на получената стока. Рекламацията е приета както от българското дружество, както и от доставчика на дружеството в страната. Предстои стоката да бъде върната обратно на територията на страната, да бъде подменена за сметка на производителя и да бъде обратно изнесена от от българското дружество за третата страна.

Въпросите са:

  1. При връщането на рекламираната стока на територията на страната, приложима ли е за дружеството, разпоредбата на чл. 58, ал.1, т. 17 от ЗДДС?
  1. С какви документи, следва да се удостоверява приемането и предаването на стоките по рекламация и подмяната им с нови?
  2. При връщането на рекламираната  стока  от  дружеството  към

производителя в страната, приложима ли е разпоредбата на чл. 129 от ЗДДС, включително и за подменената от производителя стока към дружеството?

 

Съгласно чл. 56 от ЗДДС, начисляването на данъка при внос по чл. 16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

С разпоредбата на чл. 58 от ЗДДС са регламентирани хипотезите, при които вносът…