Две юридически лица сключват договор за отдаване под наем на недвижим имот. Наемателят – юридическо лице възнамерява да предостави имота за ползване за жилищни цели на свой служител.

Въпросът е:

  1. Доставката на услуга по отдаване под наем на имот за жилище на физическо лице въз основа на сключения договор между двете юридически лица, освободена доставка ли е съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС?

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, освободена доставка е отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.

В конкретния случай обаче е налице сключен договор за отдаване под наем на жилищен имот между две юридически лица. Независимо от факта, че…