Българско дружество, което не е регистрирано по реда на ЗДДС, възнамерява да започне онлайн търговия със стоки чрез Etsy.com – уебсайт за електронна търговия. Покупките и продажбите на стоките ще се осъществяват изцяло онлайн в САЩ. Дружеството ще приема поръчки предимно от физически лица, установени на територията на САЩ. Стоката, предмет на търговията, ще се закупува от дружество, установено на територията на САЩ. Същата ще се доставя директно от доставчика, установен на територията на САЩ до клиентите, които също са установени на територията на САЩ. Също така, Etsy ще издава фактура за комисионна за използването на тяхната платформа за продажба на стоки от българското дружество.

Поставените въпроси са:

  1. При този вид търговия дружеството следва ли да следи оборота за задължителна регистрация по реда на ЗДДС?
  2. В случай, че дружеството се регистрира доброволно по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, какви документи следва да издава?
  3. Документите във връзка с извършените продажби и покупки къде следва да бъдат отразени в справката – декларация по ДДС?

На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаем оборот, по смисъла на ал. 2 от цитираната норма,…