Фирма, която е регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия, за продажба на стоки на консигнация. В статията Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?“ бяха разгледани основните правила, с които трябва да са запознати и които трябва да спазват собствениците на фирми, осъществяващи търговия на принципа продажба на консигнация в пределите на страната.

В следващите редове ще поговорим за задълженията, които възникват за собственика на българската фирма при предоставянето на стоки за продажба на консигнация на  холандската фирма.

Да припомним …

Най – общо казано, при продажба на консигнация стоките се предоставят за продажба в съответния търговски обект, като уговорката е, че собствеността върху стоката не се прехвърля при нейното предаване на консигнатора и плащането от страна на консигнатора към консигнанта ще се извърши след реализацията на определено количество на пазара.

Договорът за консигнация не е изрично регламентиран, но видно от казаното е, че той е разновидност на комисионния договор, определение, за който се съдържа в нормата на чл. 348 от Търговския закон: с комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка…