Българско дружество, осъществяващо дейност в сферата на IT услугите, възнамерява да използва услугите на руски гражданин – физическо лице, установено в Русия. Лицето не живее в България и ще извършва работата от разстояние. Отношенията между дружеството и руския гражданин ще бъдат уредени със сключването на граждански договор по Закона за задълженията и договорите. Услугите, които ще предоставя руския гражданин са предимно от сферата на електронните услуги, но също така и консултантски услуги.

Въпросът е:

  1. Какви данъчни и осигурителни задължения възникват във връзка със сключения граждански договор с руския гражданин ? Кое е приложимото законодателство?

Руски гражданин ще полага труд по извънтрудово правоотношение на територията на Русия за дружество – възложител по гражданския договор, което е установено в България.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани…