Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е получател на транспортна услуга на стоки, извършена от китайско дружество. Стоките се изпращат от Китай и пристигат в Русия.

Възникват въпросите:

  1. Тази доставка попада ли в хипотезата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС?
  2. Следва ли българското дружество да състави протокол по чл. 117 от ЗДДС по издадената от китайската фирма фактура за транспорт, с който да си самоначисли ДДС?
  3. Каква е приложимата данъчна ставка?

При доставката на услуги, за да бъде правилно определен и приложен режима на облагане с данък върху добавената стойност, е изключително важно правилно да се определи мястото на изпълнение на конкретната доставка. От мястото на изпълнение на съответната доставка на услуга се определя приложимото данъчно законодателство, респективно цялостното данъчно третиране на конкретната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и задълженията, които възникват за него.

Правилата за място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки са регламентирани…