Авансът по дадена сделка представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получената услуга.

Авансовото плащане може да се извърши на база на сключен договор, в който е регламентирано, че се дължи такова или чрез издаване на проформа фактура. Проформа фактурата може да се издаде с цел да се уведоми Възложителят, че следва да извърши авансово плащане, за да започне изпълнението на договора или да се стартира доставката на стоките, ако няма сключен договор. Тя се издава и с цел да се предоставят данни, свързани с превода. Независимо от наличието на сключен договор между страните по сделката /може да има, но може и да няма/, проформа фактура може да се издаде.

Искам да обърна внимание, че проформа фактурата НЕ Е данъчен документ. Тя не подлежи на осчетоводяване. Нейното основно предназначение е да уведоми съответната страна, че трябва да извърши авансово плащане. По една сделка може да има уговорени няколко аванса.

Нерядко за извършване на авансовото плащане се издават фактури ПРЕДИ да е извършено самото плащане. Може би сте чували изказвания като: „Искам да ми издадете фактура за авансовото плащането,…