Осигуряване на чуждестранно физическо лице – руски гражданин, който получава пенсия, отпусната по реда на руското законодателство.

Руски гражданин възнамерява да упражнява дейност като собственик на търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство /ЕООД/. Лицето е пенсионер и получава пенсия, отпусната съгласно руското законодателство. Притежава разрешение за продължително пребиваване в България за 1 година.

Възниква следният въпрос:

Задължено ли е лицето да внася осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване, в качеството си на самоосигуряващо се лице, съгласно българското законодателство?

  1. Относно социалното осигуряване:

Кръгът…