Във вашата фирма е взето решение на наетия персонал ежемесечно да се предоставят ваучери за храна. Направените разходи за ваучери съответстват на определението за социални разходи, предоставени в натура съгласно &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/, както и на изискванията на чл. 209, ал. 1 от същия закон.

При вас работи физическо лице, назначено по втори трудов договор, което е споделило с вас, че получава ваучери за храна и по основното си трудово правоотношение при първия работодател в размер на 60 лв. месечно. Във вашата фирма размерът на предоставяните ваучери също е 60 лв. или въпросното лице в рамките на месеца ще получи ваучери за храна в размер на 120 лв.

И сега вашите притеснения са свързани със следното?

Тъй като ограничението за размера на предоставяните ваучери за храна е 60 лв., за да не бъдат обложени с данък върху социалните разходи, означава ли че вие, в качеството си на втори работодател следва да обложите с данък разходите за ваучери, предоставяни на това лице? Следва ли да включите предоставяните ваучери за храна в облагаемия доход на лицето?…