И постоянно ми задават въпроса „Нужни ли са тези пътни листи/пътни книжки? Не може ли фактурата за закупено гориво да се осчетоводи направо на разход?“

Основен принцип в счетоводството е принципът на документалната обоснованост при отчитане на стопанските операции, при отчитане на приходи и разходи, при отчитане на придобиването и изразходването на материалните запаси, в това число и на горивата. Това е записано в разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството, а именно: „Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон“.

Какво е документална обоснованост неведнъж сме коментирали. В чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане е дадено определение на понятието документална обоснованост и е изброено кога един счетоводен разход е документално обоснован, което пък е основание за признаването му…