Дружество, въз основа на издадена заповед от ръководството, осигурява на всички свои служители карти за градския транспорт за превоз от местоживеене до местоработата им и обратно. За картите ще бъде издавана фактура от съответния доставчик.

Ще отговорим на въпросите:

  1. Какво е данъчното третиране на направения разход съгласно ЗКПО?
  2. Сумата подлежи ли на облагане с данък по реда ЗДДФЛ?
  3. Дължат ли се осигурителни вноски върху стойността на картите за градския транспорт?
  4. Признава ли се данъчен кредит по издадените фактури за абонаментните карти на служителите?

 Данъчно третиране на предоставените карти за градски транспорт по реда на ЗКПО

Съгласно чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в…