Българско дружество с ограничена отговорност, с чуждестранно участие, желае да назначи за управител чуждестранно физическо лице. Новият управител е осигурено лице в дружеството майка в Германия и е местно лице на Германия за целите на данъчното облагане. Неговото идване в България ще бъде епизодично.

Въпросите са:

  1. Какъв договор следва да се сключи с новия управител?
  2. При условие, че новият управител е осигурено лице в Германия, то как следва да се осигурява в България?

В разглеждания случай става въпрос за дружество с ограничена отговорност, което се представлява от управител. На основание чл. 141, ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/, дружеството с ограничена отговорност се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях…